Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Inter praecipuas. O towarzystwach biblijnych. Encyklika papieża Grzegorza XVI (fragmenty)

8 maja, 1844r.

[...] Pośród specjalnych przedsięwzięć, które niekatolicy knują przeciwko wyznawcom katolickiej prawdy, aby odwrócić ich umysły od wiary, wyróżniają się towarzystwa biblijne. Powstały one początkowo w Anglii i rozprzestrzeniły się daleko i szeroko, tak że widzimy je teraz jakby maszerującą armię, spiskującą nad publikowaniem wielkiej liczby kopii ksiąg boskiego Pisma. Są one tłumaczone na wszystkie rodzaje języków narodowych w celu ich rozpowszechniania bez różnicy wśród chrześcijan i niewierzących.

Następnie, towarzystwa biblijne zapraszają każdego, aby czytał je bez kierownictwa. Jest tak, jak narzekał Hieronim w swoim czasie: czynią sztukę rozumienia Pism bez nauczyciela 'czymś zwykłym dla bełkoczących staruch i szalonych starców oraz wygadanych sofistów' i dla każdego, kto umie czytać, niezależnie od jego stanu. Zaprawdę, co jest jeszcze bardziej absurdalne i niemal nie słyszane wcześniej, nie wyłączają zwykłych ludzi spośród niewierzących od udziału w tego rodzaju wiedzy [...].
Innocenty III wydał ostrzeżenia dotyczące sekretnych zgromadzeń osób świeckich i kobiet, pod pretekstem pobożności, w celu czytania Pisma Świętego w diecezji Metz. Niewiele później wydano również specjalny zakaz tłumaczeń Pisma Świętego w Gaul oraz w Hiszpanii przed szesnastym stuleciem. [...]

W zasadach spisanych przez ojców wybranych przez Sobór w Trydencie i zatwierdzonych przez Piusa IV oraz umieszczonych w Indeksie ksiąg zakazanych, czytamy, że biblie w językach narodowych są zabronione, za wyjątkiem tych [osób], w przypadku, których się uznaje, że czytanie przyczyniłoby się do 'wzrostu wiary i pobożności'.

[...] Ponownie potępiamy, wszystkie wymienione powyżej towarzystwa biblijne, które odrzucali nasi poprzednicy.

[...] Nie mamy wątpliwości, że ten przedmiot Naszej i waszej troski otrzyma pomoc władz świeckich, a szczególnie co bardziej wpływowych książąt włoskich. Jest tak ze względu na ich wyjątkowy zapał w zachowaniu religii katolickiej oraz dlatego, że zdają sobie sprawę, że państwo skorzystałoby na tym, gdyby nie powiodły się starania wymienionych powyżej sekt. Doświadczenie pokazuje, że nie ma bardziej prostej drogi do wyobcowania ludności od wierności i posłuszeństwa jej przywódcom, niż poprzez indyferentyzm religijny, propagowany przez członków sekt pod nazwą wolności religijnej. I tego członkowie Ligi Chrześcijańskiej nawet nie kryją: chociaż twierdzą, że obce jest im wzniecanie buntów, to zalecają, aby każdy człowiek z ludu interpretował Biblię jak chce. A gdy pełna wolność sumienia, jak oni to nazywają, rozprzestrzeni się wśród ludu włoskiego, wolność polityczna pojawi się samoczynnie.

Tłumaczenie z przekładu angielskiego: Paweł Lutze