Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Chrześcijanie ewangeliczni

Kim są chrześcijanie ewangeliczni?

Chrześcijanie ewangeliczni to światowy i w chwili obecnej najszybciej rozwijający się nurt chrześcijaństwa. Chrześcijanie ewangeliczni skupieni są w różnych wspólnotach rozsianych po całym świecie, jednak łączą ich więzy wspólnie wyznawanej wiary.

W co wierzymy?

Wierzymy, że Pismo Święte jest nieomylnym Słowem Bożym i stanowi nadrzędny autorytet w sprawach życia i wiary. Wierzymy, że odwiecznie istnieje jeden Bóg w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego, który stworzył niebo i ziemię, oraz wszystko, co je wypełnia, a także człowieka, jako mężczyznę i kobietę, na swój obraz. Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek zgrzeszył i został pozbawiony chwały Bożej. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z dziewicy Marii, stał się człowiekiem, za nas został wydany, umęczony i ukrzyżowany, po czym umarł i został złożony do grobu. Trzeciego dnia zmartwychwstał w ciele i zasiadł po prawicy Ojca. Uważamy, że zbawienia nie można osiągnąć poprzez pełnienie dobrych uczynków, lecz stanowi ono niezasłużony dar łaski Boga, i może być przyjęte przez człowieka tylko dzięki osobistej, ufnej wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Udzielamy chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie, lecz tylko tym, którzy świadomie uwierzą i publicznie wyznają swoją wiarę w Chrystusa. Wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa Chrystusa, spożywając wspólnie chleb i wino. Staramy się, by nasze postępowanie było podobne do postępowania naszego Mistrza i Nauczyciela - Pana Jezusa Chrystusa.

Wspólnota chrześcijan w Częstochowie

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Zborze w Częstochowie