Baner nagłówkowy portalu

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! (Jana 12:13)

Protestantyzm w Polsce

Najważniejsze informacje

Różnice między kościołem katolickim a protestanckim

Historia protestantyzmu

Teologia protestantyzmu

Wyznanie wiary baptystów polskich z 1930 r.
Przemysław Gola, Przesłanie Księgi Koheleta